MIT-HIAE Datathon in healthcare

Team
Leo Anthony Celi
Kenneth Paik
James W. Weis
Rodrigo Deliberato
Lucas Bulgarelli
Mornin Feng